Audience: teachers, youthworker

Organizator/partnerzy:

Fundacja Nowoczesna Polska

Kraj:

Polska

Tagi (słowa kluczowe):

#edukacja kulturalna, #młodzież, #kompetencje medialne, #warsztaty

Temat przewodni:

Wdrożenie edukacji medialnej w działania instytucji kultury

Cele działania:

 • zapoznanie z modelem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (zgodnych z Katalogiem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych )
 • wzbudzenie zainteresowania tematyką kompetencji medialnych i przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i wzmacniania kompetencji (wskazanie źródeł pogłębiania wiedzy, inspiracji, sposobów wzmacniania kompetencji),
 • przygotowanie scenariuszy zajęć możliwych do realizacji przez osoby pracujące z młodzieżą, dziećmi i grupami międzypokoleniowymi,
 • wskazanie zalet edukacji medialnej.

Główne cele pedagogiczne:

 • wzmocnienie kompetencji trenerskich osób pracujących w instytucjach kultury (kompleksowe przygotowanie do prowadzenia zajęć: badanie potrzeb uczestników, przygotowanie scenariusza zajęć, dobór odpowiednich metod szkoleniowych, realizacja zajęć, reagowanie na potrzeby grupy, ewaluacja zajęć itp.),
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć jednorazowych i cyklicznych wzmacniających kompetencje medialne,
 • zbudowanie sieci osób zajmujących się edukacją medialną.

Wiek uczestników:

osoby dorosłe pracujące z młodzieżą/dziećmi/grupami międzypokoleniowymi w ramach edukacji nieformalnej

Liczba uczestników:

15

Charakterystyka uczestników:

osoby pracujące z grupami metodami aktywnymi (trenerzy, edukatorzy, animatorzy), posiadający kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, otwarte na pogłębianie wiedzy w ramach szkolenia i w trakcie indywidualnej pracy

Stosowane metody/typy aktywności:

Szkolenie grupowe z wykorzystaniem metod pracy aktywnej: pracy indywidualnej, w parach, w grupach; etiudy trenerskie.

Trening pod superwizją – realizacja zajęć z grupami młodzieżowymi przez uczestników szkolenia (zebranie grupy, przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja zajęć), superwizja grupowa w trakcie jednodniowego szkolenia – po przeprowadzonych zajęciach.

Opis działania krok po kroku:

Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej to działanie mające na celu przygotowanie pracowników instytucji kultury do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. W ramach projektu uczestnicy (Liderzy) wzięli udział w szkoleniu, a następnie samodzielnie poprowadzili zajęcia z edukacji medialnej dla wybranej grupy. Projekt zakończył się superwizją i prezentacją dobrych praktyk. Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w egzaminie oraz otrzymania Certyfikatu Lidera Edukacji Medialnej.

Projekt składał się z 3 głównych etapów:

I: szkolenie dla liderów – 3 dni z edukacją medialną.

Elementy szkolenia:

 • integracja uczestników: zbudowanie sieci liderów edukacji medialnej
 • zapoznanie z modelem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (zgodnie z Katalogiem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych)
 • zapoznanie z wynikami badań dotyczącymi kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci i młodzieży, aktualnymi trendami,
 • pogłębienie wiedzy nt. Prawa autorskiego, wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych,
 • przedstawienie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów edukacji medialnej i cyfrowej,
 • wskazanie źródeł finansowania działań z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej,
 • przygotowanie scenariuszy zajęć dla dzieci/młodzieży/grup międzypokoleniowych,
 • ćwiczenie metod aktywizujących pracę z grupami,
 • przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy warsztatowej,

II: przeprowadzenie zajęć przez Liderów/Liderki i superwizja. W ramach projektu uczestnicy, po zakończeniu szkolenia wstępnego, przeprowadzili samodzielne przygotowane zajęcia z zakresu edukacji medialnej dla wybranej przez siebie grupy . W trakcie przygotowywania zajęć uczestnicy mogli korzystać z pomocy koordynatorki projektu. Otrzymali także formularz superwizyjny, który miał pomóc w oddaniu autorefleksji, a także przygotowaniu do grupowego warsztatu superwizyjnego. Formularz zbierał informacje na temat przygotowania do zajęć i ich przebiegu, reakcji uczestników, trudnych sytuacji, które wystąpiły w trakcie zajęć, autooceny zajęć przez prowadzącego.

Grupowa superwizja obejmowała:

 • podsumowanie zajęć,
 • wymianę refleksji,
 • studium przypadku – rozwiązywanie trudnych sytuacji szkoleniowych,
 • przygotowanie planu rozwoju w zakresie edukacji medialnej,
 • giełdę pomysłów na zajęcia z zakresu edukacji medialnej.

III: zebranie doświadczeń uczestników projektu i przygotowanie dobrych praktyk – na zakończenie szkolenia liderzy przygotowali opisy przeprowadzonych przez siebie zajęć, które jako dobre praktyki zostały opublikowane w serwisie edukacjamedialna.edu.pl

Projekt „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej” był współfinansowany ze środków M. St. Warszawy.

Zasoby potrzebne do realizacji działania:

Czas

Minimum 28 h, realizowanych w ciągu min. 3 miesięcy:

 • 3 dniowe szkolenie wprowadzające (21h),
 • sesja superwizyjno-ewaluacyjna na zakończenie działań (7h).

Miejsce

Zajęcia powinny odbywać się w sali warsztatowej, wyposażonej w dostęp do prądu i do internetu. Optymalna przestrzeń to taka, która pozwala na pracę w kręgu, pracę indywidualną i zespołową przy stołach.

Potrzebny sprzęt

Do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest komputer z rzutnikiem, papier flipchartowy, mazaki, karteczki typu post’it. Dobrze, żeby uczestnicy mogli korzystać w trakcie zajęć z urządzeń komputerowych z dostępem do internetu (można ich poprosić o zabranie własnego sprzętu).

Materiały

 • Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych.
 • Prezentacja zawierająca przegląd aktualnych badań w zakresie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych.
 • Formularz superwizji.
 • Prezentacja inicjatyw edukacji medialnej.

Zasoby ludzkie

 • Mastertrener – osoba z kompetencjami trenerskimi oraz kompetencjami medialnymi, informacyjnymi i cyfrowymi.
 • Ekspert w zakresie praw autorskich.
 • Ekspert w zakresie pozyskiwania środków na działania edukacyjne i kulturalne.

Ewaluacja:

W ramach ewaluacji przeprowadzono jakościową ewaluację 3-dniowego warsztatu poprzez zebrania opinii uczestników na temat przeprowadzonych działań. Uczestnicy ocenili zajęcia dobrze i bardzo dobrze, podkreślali przede wszystkim wartość praktycznej części szkolenia – dzielenie się przykładami projektów z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej oraz wypracowywania własnych scenariuszy zajęć.Jako mocne strony szkolenia wskazali wiedzę merytoryczną (w tym: udostępnienie materiałów, miejsc w internecie, w których można poszukiwać dalszej wiedzy i inspiracji), podpowiedzi praktyczne służące jako inspiracja do działania. Podkreślone zostały możliwości zbudowania relacji z innymi uczestnikami szkolenia – zbudowanie sieci osób zajmujących się edukacją kulturalną i medialną.

Wskazówki dla osób prowadzących:

Bardzo ważna jest integracja uczestników na początku szkolenia – na jej podstawie budowana jest sieć liderów. Warto zadbać o to, aby uczestnicy mogli poznać się jak najlepiej, poznali swoje mocne strony i możliwości rozwoju, jakie daje im uczestniczenie w takiej sieci.

Dodatkowe informacje:

Kontakt:

Fundacja Nowoczesna Polska

Program Edukacji Medialnej

edukacjamedialna@nowoczesnapolska.org.pl

Publikacja powstała w ramach projektu EMELS.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w tej publikacji.